Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Sākums

 

Saistībā ar Covid-19 izplatību aicina neapmeklēt arī Spāniju, Franciju,  Vāciju, Austriju un Šveici - Valmieras Ziņas

 

Kārtība

Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Mežotnes sākumskolā

  1. Skolas direktors reaģējot uz Slimību profilakses un kontroles centra un citu atbildīgo iestāžu rekomendācijām nodrošina visu skolas darbinieku informēšanu par nepieciešamajiem pasākumiem infekcijas izplatības novēršanai un uzdod klašu un pirmskolas grupiņu audzinātājiem par to informēt audzēkņus un to likumiskos pārstāvjus;

1.1. Regulāri atjauno aktuālo informāciju skolas mājas lapā, facebook lapā un citos saziņas līdzekļos.

  1. Distancēšanās nodrošināšanai veic šādus piesardzības pasākumus:

2.1. vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci;

2.2. pirmskolas grupiņas  stundu laikā atrodas savās klasēs un nemaina mācību telpas;

2.3. katrs izglītojamais sēž pie sava mācību galda;

2.4. kontrolē audzēkņu plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, sabiedriskajā transportlīdzeklī un citur, kur notiek pastiprināta audzēkņu pulcēšanās;

2.5. ēdināšanu organizē  pirmskolas grupai “Rūķītis”, 5, 6 gadniekiem plkst. 11.20, pirmskolas grupiņa ēd atsevišķās telpās;

2.6. organizējot skolā pasākumus priekšroku dod pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām;

2.7. audzēkņu pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem notiek pie skolas ieejas durvīm;

2.8. pirmskolas grupiņā bērnu guldināšanā ievēro principu - “galva pret kājām”.

  1. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, veic šādus piesardzības pasākumus:

3.1. roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus;

3.2. pie visām izlietnēm skolā ir izvietota informācija ar atgādinājumu par higiēnu;

3.2. samazina kopīgi lietotu virsmu un priekšmetu skaitu;

3.3. atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un  darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam;

3.4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras;

3.5. regulāri vēdina telpas;

3.6. audzēkņiem starpbrīdī atstāt mācību telpu un pēc iespējas uzturēties skolas pagalmā;

3.7. pirmskolas grupiņās regulāri veic rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus, grupiņās neizmanto mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī audzēkņi nenes uz skolu rotaļlietas no mājām. Rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama.

  1. Lai nodrošinātu darbinieku un audzēkņu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, veic šādus piesardzības pasākumus;

4.1. skolā netiek uzņemta persona ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm;

4.2. ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt skolas direktori un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos pat turpmāko ārstēšanās režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem skolā vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu;

4.3. ja audzēknim, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skola:

            4.3.1. izolē izglītojamo medmāsas kabinetā, un ja nepieciešamas atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējas ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni, lai novērstu darbinieka inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks - medicīnisko sejas masku;

            4.3.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savi ģimenes ārstu;

            4.3.3. izglītojamais skolā atgriezīsies saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem;

4.4. ja darbiniekam vai izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;

4.5. ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu,  skola rīkojas atbilstoši noteikumiem 4.3.1., 4.3.2. un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra Zemgales reģionālās nodaļas epidemiologam pa tālr. 63022674.

 

 

Kārtība izskatīta un apstiprināta Mežotnes sākumskolas padomē.