Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Pedagoģiskās padomes reglaments

Mežotnē, 2007.27.05.

Pedagoģiskās padomes reglaments.  

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 12. pantu un

Mežotnes pamatskolas nolikuma  30.punktu.

Mežotnē

  1. Vispārīgie noteikumi.

Pedagoģiskā padome ir skolas pedagoģiskā kolektīva lēmējinstitūcija par mācību un pedagoģiskā procesa jautājumiem, darba pieredzes apkopošanu, popularizēšanu.

Pedagoģiskā padome ir skolas vadības padomdevējs lēmumu pieņemšanā par pedagoģisko procesu analīzi un skolas attīstības jautājumiem.

Pedagoģiskā padome savā darbībā balstās uz demokrātiskiem principiem.

Pedagoģiskās padomes pamatdarba forma ir pedagoģiskās padomes sēde.

Pedagoģiskā padome sēdē lēmumus pieņem ar balsu vairākumu un tie kļūst obligāti izpildei visam pedagoģiskajam kolektīvam.

Pedagoģiskās padomes lēmumus direktors apstiprina ar rīkojumu.

Pedagoģisko padomi vada skolas direktors, un tā sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi un iestādes medmāsa.

Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā un to norisi protokolē.

  1. Pedagoģiskās padomes darbības mērķi un uzdevumi.

Pedagoģiskā padome:

 veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;
 apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;
 veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos;
 ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības iestādē;
 izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu.

  1. Pedagoģiskās padomes tiesības un pienākumi.

Pedagoģiskās padomes tiesības:

piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē:

pieprasīt izglītības iestādes administrācijai atskaites par skolas darba galveno uzdevumu izpildes gaitu, pedagogu, audzinātāju darba pašanalīzi;

izteikt viedokli par izglītības iestādes finansiālo un saimniecisko darbību, novērtēt skolas darba efektivitāti;

veidot izglītības iestādes attīstības plāna projektu un gada darba plāna projektu.

Pedagoģiskās padomes pienākumi:

aktīvi iesaistīties pedagoģisko sēžu sagatavošanas darbā;

informēt par problēmām pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumos;

analizēt pedagoģisko procesu, nodrošināt valsts pamatizglītības standartā definēto pamatizglītības mērķu sasniegšanu;

sekot novitātēm pedagoģijā, psiholoģijā un metodikā, tās izmantot darbībā;

savlaicīgi un regulāri veikt pedagoģiskajā sēdē pieņemto izpildi.

  1. Pedagoģiskās padomes vadītāja tiesības un pienākumi.

Pienākumi :

ievērot demokrātijas principus pedagoģiskās sēdes vadīšanā;

radīt labvēlīgus apstākļus pedagogu profesionālo spēju attīstībai, izaugsmei;

savlaicīgi informēt par sēdes laiku, darba kārtību;

Tiesības:

vadīt izglītības iestādes pedagoģisko padomi un kontrolēt pieņemto lēmumu atbilstību pastāvošai likumdošanai un izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem dokumentiem;

sekot pieņemto lēmumu izpildes gaitai, prasot atskaiti ar padarīto atbildīgajām personām.

  1. Reglamenta izmainīšanas un papildināšanas kārtība.

Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež pedagoģiskās padomes sēdē, noformē rakstiski.

Pedagoģiskās padomes sēdē apstiprina izmaiņas.

Mežotnes pamatskolas direktore:                                  (D.Lapkovska)