Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Pašpārvaldes reglaments

Mežotnes pamatskolas

pašpārvaldes REGLAMENTS

Bauskas novada Mežotnes pagastā

Izdots saskaņā ar VIL 9.pantu,

 Mežotnes pamatskolas nolikuma

6.pantu.

I Vispārīgie jautājumi

1.1. Pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska institūcija, kas savā darbībā ievēro Skolas nolikumu, Skolas   

       padomes reglamentu, Iekšējās kārtības noteikumus un šo reglamentu.

1.2. Pašpārvaldes reglamentu apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Skolas Padomi.

1.3. Pašpārvalde līdzdarbojas Skolas darba organizēšanā.

1.4. Pašpārvaldi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu Skolas

       sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesu efektivitāti.

1.5.Pašpārvaldei var būt sava simbolika un atribūtika.

1.6.Pašpārvalde var īstenot Skolas administrācijas deleģētās funkcijas.

1.7. Pašpārvaldes lēmumi var tikt anulēti ar direktora rīkojumu.

II Mērķi un galvenie uzdevumi

2.1.      Pašpārvaldes darbības mērķis

ir panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

2.2. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

2.2.1.sadarboties ar Skolas administrāciju un pedagogiem;

2.2.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Skolas administrāciju un pedagogiem;

2.2.3. veicināt mācību un audzināšanas procesa efektivitāti;

2.2.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Skolā;

2.2.5. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot Skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;

2.2.6.sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu Pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām   

         un sabiedriskajām organizācijām;

2.2.7. celt savas skolas prestižu sabiedrībā;

2.2.8. piedalīties iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;

2.2.9. piedalīties savas skolas darba plānošanā.

2.2.10   deleģēt savu pārstāvi Skolas padomē;

IIIPašpārvaldes izveide un vēlēšanas

      3.1.Pašpārvaldē ievēl vismaz vienu izglītojamo no katras klases demokrātiskās vēlēšanās ar vienkāršu    

            balsu vairākumu.

3.2.Vēlēšanas notiek septembra otrajā nedēļā.

      3.3.Dalībnieku skaits Pašpārvaldē nav limitēts.

3.4. Pašpārvaldes vadītāju ievēl uz vienu mācību gadu.

3.5. Pašpārvaldes vadītāja amatam izvirza vismaz divus kandidātus.

3.6. Pašpārvaldes vadītāju ievēl Pašpārvaldē ievēlētie izglītojamie slēgtā balsojumā.

3.7. Ja nepieciešams, var rīkot ārkārtas Pašpārvaldes vēlēšanas.

3.8. Pašpārvaldē ievēlētais izglītojamais beidz savu darbību Pašpārvaldē, pārtraucot mācīties Skolā vai                        

       izsakot vēlēšanos izstāties no Pašpārvaldes.

3.9. Ievēlētās Pašpārvaldes darbības ilgums ir viens mācību gads.

IV Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija

4.1. Pašpārvaldē darbojas 5.-9.klašu izglītojamie:

4.1.1. Pašpārvaldes vadītājs;

4.1.2. Pašpārvaldes vadītāja vietnieks;

4.1.3. Komitejas:

4.1.3.1. kultūras un sporta jautājumos;

                        4.1.3.2. izglītojamo tiesību jautājumos;

4.1.3.3. mācību darba jautājumos;

4.1.3.4. preses jautājumos;

4.1.3.5.veselības un drošības jautājumos

4.2. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī, izņemot brīvlaiku un svētku laiku.

4.3. Sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksta sēdes norises laiku, darba kārtību, dalībniekus, lēmumus,  

       būtiskākos izteikumus un priekšlikumus.

4.4. Pašpārvaldes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem. Sēdē lēmums ir  

       pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo. Ja balsojot balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir

       vadītāja balss.

4.5. Pašpārvaldes sēdes vada Pašpārvaldes vadītājs, viņa prombūtnes laikā – Pašpārvaldes vadītāja

       vietnieks vai pedagogs - koordinators.

V Pašpārvaldes tiesības un pienākumi

5.1. Pašpārvaldei ir tiesības:

5.1.1.organizēt Pašpārvaldes darbību atbilstoši Skolas nolikumam un Iekšējās kārtības 

        noteikumiem;

5.1.2. iesniegt priekšlikumus Skolas administrācijai, Skolas padomei un pašvaldībai mācību

        darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos;

5.1.3. piedalīties Skolas darba plānošanā;

5.1.4. deleģēt pārstāvi Skolas padomei;

5.1.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu veikšanai Pašpārvaldes nolikumā;

5.1.6.  izteikt Pašpārvaldes viedokļus;

5.1.7.  informēt par pieņemtajiem lēmumiem, šim nolūkam izmantojot noteikto vietu.

5.1.8. organizēt ārpusstundas pasākumus, saskaņojot ar Skolas vadību.

5.1.9. Pašpārvaldes darbībā, t.i., dažādu pasākumu organizēšanā, var piesaistīt brīvprātīgos

          skolēnus.

5.2. Pašpārvaldes pienākumi ir:

5.2.1. regulāri informēt izglītojamos par Pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes pieņemtajiem

          lēmumiem un to izpildi;

5.2.2. regulāri informēt Skolas administrāciju par Pašpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem;

5.2.3. atbalstīt Skolas administrāciju un pedagogus Skolas Iekšējās kārtības noteikumu 

                      un reglamentu ievērošanas nodrošināšanā;

5.2.4. vienu reizi mācību gadā sniegt pārskatu par savu darbību Skolas padomei.

5.2.5. Pašpārvaldes biedriem rādīt priekšzīmi citiem skolēniem.

VI noslēguma jautājumi

6.1. Šis reglaments stājas spēkā līdz ar saskaņošanu ar Skolas padomi un direktora apstiprinājumu.

6.2. Līdz ar to spēku zaudē 2009.gada 30.janvāra apstiprinātais Skolēnu pašpārvaldes nolikums.

 Direktore                                                                                                                     D.Lapkovska

Saskaņots ar Mežotnes pamatskolas Pašpārvaldi                                                          

2011.gada 28.aprīlī