Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Noteikumi par pārgājienu un ekskursiju organizēšanu

              

Mežotnē, 28.02.2011.

Mežotnes pamatskolas noteikumi par pārgājienu, mācību un izziņas ekskursiju organizēšanu

Izdots saskaņā ar  Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem nr. 492  „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība  izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" un Skolas nolikumu

             I.      Vispārīgie noteikumi

1. Ekskursija - kādas vietas (muzeja, izstādes, pilsētas, apvidus, objektu u.c.) apmeklēšana, parasti grupā izziņas vai mācību nolūkā: lai iepazītos, izzinātu, teoriju saistītu ar praksi.

2. Mācību ekskursija - mācību organizācijas forma - kādas vietas (muzeja, izstādes, pilsētas, apvidus, objekta utt.) kolektīva apmeklēšana mācību nolūkā.

           II.      Mācību ekskursiju un izziņas ekskursiju mērķis un uzdevumi

3.     Mērķis

3.1.    Radīt interesi, iepazīstināt ar dažādiem objektiem, vietām, pilnveidot zināšanas.

4.     Uzdevumi

4.1.    Bagātināt skolēnu pieredzi;

4.2.    Papildināt skolēnu zināšanas;

4.3.    Veicināt skolēnu izziņas procesus.

       III.      Mācību un izziņas ekskursiju organizēšana

5.     Mācību un izziņas ekskursijas tiek organizētas ne biežāk kā 6 reizes gadā - 4 mācību ekskursijas un 2 izziņas ekskursijas.

6.     Izziņas ekskursiju dienas sākumskolas un pamatskolas klasēm ir noteiktas grafikā ar direktora rīkojumu apstiprinātas.

7.     Mācību ekskursiju dienas  nosaka attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs.

8.     Mācību priekšmeta skolotājs mācību gada sākumā ieraksta ekskursiju un pārgājienu grafikā plānotās mācību ekskursijas, pārgājienus un vēlamos datumus.

9.     Direktors ar rīkojumu apstiprina mācību ekskursiju dienas.

       IV.      Klases audzinātāja un priekšmetu skolotāju pienākumi

10. Plānojot un organizējot izglītojamo pārgājienus, mācību un izziņas ekskursijas klases audzinātājam:

10.1.  savlaicīgi jāinformē vecāki, sniedzot informāciju izglītojamā dienasgrāmatā;

10.2.  skolas direktoram iesniegt ekskursijas maršruta apraksts;

10.3.  skolas direktoram iesniegt dalībnieku saraksts;

10.4.  skolas direktors ekskursantu sarakstu apliecina ar parakstu un skolas zīmogu;

10.5. pirms ekskursijas izglītojamie jāiepazīstina ar drošības un uzvedības noteikumiem, ko apliecina ar parakstu  instruktāžas lapā;

10.6. klases audzinātājs paredz, ka līdz 10 skolēniem drīkst pavadīt 1 pieaugušais, bet vairāk kā 10 - 2 pieaugušie;

10.7.  plānojot 2 dienu pārgājienus, atļauts izmantot tikai 1 mācību dienu;

10.8.mācību ekskursijas nepieciešams saskaņot ar priekšmeta skolotāju.

           V.      Mācību priekšmeta skolotājam

11. Plānojot un organizējot izglītojamo mācību ekskursijas priekšmeta skolotājam:

11.1. savlaicīgi jāinformē vecāki, sniedzot informāciju izglītojamā dienasgrāmatā;

11.2.  par plānotās mācību ekskursijas laiku jāinformē mācību pārzinis un jāsaskaņo stundu izmaiņas;

11.3. pirms pārgājiena, ekskursijas skolēni jāiepazīstina ar drošības un uzvedības noteikumiem, ko apliecina ar parakstu  instruktāžas lapā;

11.4. skolas direktoram iesniegt dalībnieku saraksts;

11.5. skolas direktors ekskursantu sarakstu apliecina ar parakstu un skolas zīmogu;

11.6.mācību priekšmeta skolotājs paredz, ka līdz 10 izglītojamiem drīkst pavadīt 1 pieaugušais, bet vairāk kā 10 - 2 pieaugušie;

11.7.nepieciešamības gadījumā mācību priekšmeta skolotājs uzaicina klases audzinātāju pavadīt izglītojamos mācību ekskursijā .

Mežotnes pamatskolas direktore:                                      D.Lapkovska