Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Metodisko Komisiju reglaments

Mežotnē, 2007.30.08.

Mežotnes pamatskolas Metodisko Komisiju reglaments

Izdots, saskaņā ar Mežotnes pamatskolas nolikumu.

Mežotnē

  1. Vispārīgie noteikumi.

Metodiskais darbs skolā organizēts tā, lai pedagogs orientētos mūsdienu izglītības jautājumos, un ir līdzeklis skolotāja personības izpausmei, profesionālai pilnveidei, savstarpējai sadarbībai.

Skolas metodisko komisiju reglaments izveidots atbilstoši skolas nolikuma, kas nodrošina vienotu pieeju metodiskā darba organizēšanai.

Metodiskās komisijas ir padomdevējs, kurā ir gan koleģiāla sadarbība, gan konstruktīva kritika, gan domubiedru atbalsts, vienotība priekšmeta aktualitāšu apspriešanā.

Metodiskā darba saturu  nosaka skolas attīstības plāns, kuru risina noteiktā laika posmā. Tajā darbojas visi skolotāji atbilstoši mācību priekšmetiem. Iesaistīšanās tās darbībā ir obligāta viesiem mācību priekšmetu skolotājiem.

2. Mērķi un uzdevumi.

Metodiskās komisijas mērķis:

 skolotāju profesionālās meistarības pilnveidošana un radošo spēju attīstīšana.

Metodiskās komisijas uzdevumi:

nodrošināt valsts pamatizglītības standartu, mācību priekšmetu standartu, mācību priekšmetu programmu, mācību plānu un jaunu mācību grāmatu un līdzekļu, normatīvo dokumentu un metodisko rekomendāciju izpēti un izpildi;

palīdzēt skolotājiem paaugstināt savu teorētisko zināšanu līmeni, apgūt jaunas, pilnveidot mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas metodes un veidus, iepazīties ar citu pedagogu darba pieredzi;

iepazīties ar inovācijām, nodrošināt to izmantošanu darbā, veicināt piedalīšanos dažādos konkursos un projektos;

veicināt izglītojamo zināšanu padziļinātu apguvi.

3.Struktūra.

Skolā ir izveidotas Metodiskās Komisijas un darbojas šādās jomās:

Pirmsskolas MK

Sākumskolas  MK

Klašu audzinātāju MK

Valodu un mākslas MK

Tehnoloģijas un Cilvēks un sabiedrība MK

Metodiskās Komisijas vada Metodisko Komisiju vadītāji, ko ievēl atklāti balsojot.

4. Darba organizācija.

Metodisko Komisiju vadītāja pienākumi:

aktīvi piedalīties metodiskās padomes darbā, sadarboties ar skolas vadību;

plānot metodisko darbu mācību gadam, saskaņojot ar skolas darba plānu;

organizēt un vadīt metodiskos pasākumus Metodisko Komisiju ietvaros, skolas olimpiādes, mācību priekšmetu nedēļas, dienas, pasākumus utt.

organizēt un vadīt Metodisko komisiju sanāksmes;

sniegt metodisko palīdzību skolotājiem.

Metodisko Komisiju vadītāja tiesības:

sekot pieņemto lēmumu izpildes gaitai, prasot atskaiti par padarīto atbildīgajām personām;

5. Reglamenta izmainīšanas un papildināšanas kārtība.

Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež pedagoģiskās padomes sēdē, noformē rakstiski, apstiprina.

Mežotnes pamatskolas direktore:                                             D.Lapkovska