Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

                                                                                      

 

/docs/380/v__rt____anas_k__rt__ba.docx

Bauskas novada Mežotnes pamatskolas

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 

Vērtēšanas kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta

2013.gada 21. maija noteikumiem 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468

"Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" un Latvijas Republikas

Izglītības likuma 35.pantu.

1. Dokuments izstrādāts, lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju vērtēšanai kā

neatņemamai izglītošanās procesa sastāvdaļai izglītības programmās: izglītības programmu

kodi:  21011111, 21015611,21015511

2. Dokumenta uzdevumi ir:

2.1. atvieglot darbu ar normatīvajiem dokumentiem vērtēšanas jomā, akcentējot būtiskākās

valstiskās prasības;

2.2. sistematizēt Mežotnes pamatskolā pieņemtos lēmumus, rīkojumus, metodiskos

ieteikumus, vērtējot  izglītojamo sasniegumus konkrētu izglītības programmu apguvē;

2.3. informēt izglītojamos un vecākus par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī

un skolā.

3. Dokuments adresēts skolas pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem.

4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildītāji ir skolas skolotāji,

izglītojamie un skolas Pedagoģiskā padome. Iepazīstina vecāku padomi.

5. Izstrādājot mācību priekšmetu vielu tematiskos plānus, skolotāji tajos norāda vērtēšanas

formas un metodiskos paņēmienus, atbilstoši MK noteikumiem Nr.468

6. Vērtēšanas kārtībā lietotie termini:

6.1. aprakstošais vērtējums- īss mutvārdu vai rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību

darbību, darba stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību

sasniegumu attīstības dinamiku;

6.2. vērtējums “ieskaitīts” norāda, ka izglītojamais apguvis mācību vielu ne mazāk kā 50%

apjomā (iespējami varianti atkarībā no uzdevumu grūtības pakāpes);

6.3. vērtējums “neieskaitīts” norāda, ka izglītojamais apguvis mācību vielu mazāk kā 50%

apjomā (iespējami varianti atkarībā no uzdevumu grūtības pakāpes);

6.4. starpvērtējums- mācību sasniegumu izvērtējums mācību laikā, kad vēl iespējams mainīt

procesa gaitu un rezultātus, lai pedagogs sadarbībā ar izglītojamo veiktu nepieciešamo

mācīšanās procesa korekciju, lai motivētu izglītojamo sasniegumu uzlabošanai;

6.5. kārtējais pārbaudes darbs- pārbaudes darbs, kura mērķis ir noskaidrot izglītojamā mācību

sasniegumus, lai tos uzlabotu mācību procesa laikā;

6.6. noslēguma pārbaudes darbs- pārbaudes darbs, kurā nosaka izglītojamā zināšanu un

prasmju apguves līmeni temata nobeigumā vai loģiskas temata daļas nobeigumā, beidzot

semestri vai mācību gadu;

6.7. pašvērtējums- paša izglītojamā mācību sasniegumu, darbības, rīcības vērtējums.

6. Minimālais vērtējumu skaits mācību priekšmetos tiek noteikts atbilstoši

mācību stundu skaitam nedēļā.

7. Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi

(norādīti Ministru kabineta noteikumos Nr. 468 no 12.08.2014 un Nr. 281 no 21.05.2013).:

7.1. atklātības un skaidrības princips-mācību priekšmetu standartos ir noteikts obligātais

mācību priekšmetu saturs un prasības izglītojamā sasniegumiem;

7.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips- iegūto izglītību vērtē, summējot pozitīvos

sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošana un radošās darbības līmenī;

7.3. vērtējuma atbilstības princips- noslēguma pārbaudes darbā izglītojamajam tiek dota

iespēja apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu vērtēšanas

līmeņiem atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās. Pārbaudes darbu

organizācija nodrošina objektīvu vērtējumu;

7.4. vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips- mācību sasniegumu vērtēšanā

izmanto rakstiskas, mutiskas, praktiskas un kombinētas pārbaudes formas, individuālo un 

grupas sasniegumu vērtēšanu;

7.5 vērtēšanas regularitātes princips- mācību sasniegumus vērtē regulāri, lai pārliecinātos par

izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un  arī par attieksmēm

un mācību sasniegumu attīstības dinamiku, un pilnveidotu turpmāko izglītības procesu;

7.6. vērtējuma iegūšanas obligātuma principu- izglītojamajam nepieciešams iegūt vērtējumu

visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos, izņemot tos mācību

priekšmetus un valsts pārbaudījumus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots Ministru kabineta

noteiktajā kārtībā.

8. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība:

8.1 .katra semestra sākumā veido skolā vienotu pārbaudes darbu grafiku, kas atrodas

izglītojamiem, vecākiem un skolotājiem pieejamā vietā. Pārbaudes darbu plānojumā-grafikā

tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstošie pārbaudes darbi. Vienā dienā katrai klasei

nedrīkst būt vairāk par vienu pārbaudes darbu. Pamatotas izmaiņas minētajā plānā-grafikā var

tikt izdarītas tikai pēc to saskaņošanas ar izglītojamiem un skolas administrāciju.

8.2.par pārbaudes darbu plāna-grafika esamību un izmantošanas iespējām informē vecākus.

8.3. klašu audzinātāji regulāri ( ne retāk kā reizi mēnesī) informē vecākus par izglītojamā

mācību sasniegumiem;

8.3. klašu audzinātājiem nepieciešamības gadījumos jānodrošina iespēja klašu vecāku

sapulcēs tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai skolotāji izskaidrotu prasības, pārrunātu

izglītojamo sasniegumus un ieteikumus turpmākam darbam;

9. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana:

9.1. 1.klasē izglītojamo mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē aprakstoši;

2.un 3.klasē izglītojamo mācību sasniegumus latviešu valodā un matemātikā, kā arī 3. klasē

angļu valodā vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos-aprakstoši;

4.-9.klasē izglītojamo mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā un

ar i(ieskaitīts)/ni (neieskaitīts); vērtējums “ i” norāda, ka izglītojamais ir apguvis zināšanas

vismaz 50 % apjomā;

9.2. izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos var tikt vērtēti ar

ballēm, veicot attiecīgu norādi e-klases žurnālā;

9.3. minimālais vērtējumu skaits mēnesī katrā mācību priekšmetā ir ne mazāks kā stundu

skaits attiecīgā mācību priekšmetā nedēļā (ballēs, i/ni);

9.4. mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu,

izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs. Ar vērtēšanas

kritērijiem izglītojamie jāiepazīstina pirms pārbaudes darba izpildes;

9.5. nobeiguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji:

10 balles 95-100%

9 balles 87-94%

8 balles 78-86%

7 balles 70-77%

6 balles 58-69%

5 balles 46-57%

4 balles 33-45%

3 balles 21-32%

2 balles 11-20%

1 balle 1-10%

9.6. minimālais vērtējumu skaits ballēs semestrī:

Stundu skaits nedēļā      1  2  3   4  5  6   7

Vērtējumu skaits ballēs 1  1 1-2 2 2 2-3 3

10. Kārtējā vērtēšana (izglītojamo mācību sasniegumu formatīvā vērtēšana):

10.1 kārtējās vērtēšanas mērķis ir izglītojamo sasniegumu konstatēšana ar nolūku tos analizēt  

un uzlabot;

10.2 izglītojamo mācību sasniegumu kārtējās pārbaudēs tiek fiksēti ar vērtējumu ieskaitīts/

neieskaitīts , tai ir pamatprasmju konstatējošs raksturs;

10.3 kārtējo vērtējumu skaits ir neierobežots;

10.4.mājas darba rezultāti tiek vērtēti ar ieskaitīts/ neieskaitīts; atsevišķos gadījumos, ja mājas

darbs ir apjomīgs  10 ballu skalā;

10.5. pirms rudens un pavasara brīvlaika izglītojamajiem tiek izlikts starpvērtējums e-klašu

žurnālos un starpvērtējuma liecībās. Starpvērtējumam ir informatīva nozīme.

11. Noslēguma vērtēšana (izglītojamo sasniegumu summatīvā vērtēšana):

11.1. noslēguma pārbaudes darba mērķis ir izglītojamā mācību sasniegumu konstatācija ,

beidzot tēmu, izglītojamo mācību sasniegumi noslēguma pārbaudes darbos tiek vērtēti 10

ballu skalā;

11.2. diagnosticējošo un eksāmenu izmēģinājuma darbus 3.,6.,9.klasei, mācību gada

nobeiguma darbus,  vērtē ballēs. Summatīvi vērtēta darba vērtējumu skolotājs izlabo un ieliek

vērtējumu e-žurnālā ;

11.3.noslēguma pārbaudes darbus izpilda visi izglītojamie. Ja izglītojamais attaisnojošu

iemeslu dēļ nav ieradies uz pārbaudes darbu, izglītojamajam saskaņā ar mācību priekšmeta

skolotāja norādījumu līdzvērtīgs darbs jāizpilda ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā. Uzlaboto vērtējumu

ieraksta e-klases žurnālā, kurš aizstāj iepriekšējo;

11.4 ja izglītojamais noslēguma pārbaudes darbus nav veicis neattaisnojošu iemeslu dēļ, darba

izpildes laikā izmantojis neatļautus palīglīdzekļus, sarunājies vai traucējis citiem, e-klases

žurnālā tiek veikts informatīvs ieraksts n/v (nav vērtējuma), kas tiek ņemts vērā, izliekot

semestra vērtējumu.

12. Semestra un gada vērtējumi:

12.1. 1.klasē semestrī un gadā tiek vērtēti aprakstoši;

2. un 3.klasē izglītojamo mācību sasniegumus latviešu valodā un matemātikā, kā arī 3. klasē

angļu valodā vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos-aprakstoši;

4.-9.klasē izglītojamo mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā;

12.2. izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu semestrī veido visu semestrī paredzēto

pārbaužu darbu izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmes atbilstība valsts standarta

noteiktajām prasībām, tātad visi iegūtie vērtējumi ballēs, ņemot vērā sasniegumu dinamiku

un attieksmi pret darbu. Semestra pagarinājums, atliekot vērtējuma(u) izlikšanu semestrī, var

tikt noteikts ar direktores rīkojumu konkrētam izglītojamam līdz vienam mēnesim. Par pamatu

rīkojumam var būt tikai vecāku iesniegums kopā ar dokumentālu apliecinājumu par viņa bērna

objektīvi kavētām mācību stundām. Semestra pagarinājuma laikā jāapmeklē skolotāja

noteiktās konsultācijas un jānokārto visi plānotie pārbaudes darbi;

12.3. izglītojamo mācību sasniegumu gada vērtējumu izliek, ņemot vērā 1.un 2.semestra

vērtējumu (atbilstoši MK noteikumiem Nr.468);

12.4. ierakstu “n/v” semestrī vai gadā izdara, ja izglītojamais objektīvu iemeslu dēļ vai

neattaisnotu kavējumu dēļ nav saņēmis nevienu vērtējumu;

12.5. lai varētu pieņemt lēmumu par izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē, izglītojamajiem,

kuri ir saņēmuši nepietiekamu vērtējumu gadā, pēc pedagoģiskās padomes lēmuma  

nosaka pēcpārbaudījumus: Papildus konsultācijas ilgst ne vairāk kā 2 nedēļas;

pēcpārbaudījumi notiek skolas noteiktajos termiņos, paredzot ne vairāk par 5 dienām.

Pēcpārbaudījumā iegūto vērtējumu  pielīdzināt galīgajam vērtējumam priekšmetā

(atbilstoši MK noteikumiem Nr. 591 no 13.11.2015.). Pēcpārbaudījumu vērtējumu noformē

eksāmena protokola veidā. Pēcpārbaudījuma vērtējumu ieraksta e-žurnālā un mācību

sasniegumu kopsavilkuma žurnālā.

13. Mācību sasniegumu analīze:

13.1. pārbaudes darbu rezultātus analizē mācību gada laikā konkrētais mācību priekšmeta

skolotājs un izvirza turpmākā darba uzdevumus;

13.2. mācību gada beigās priekšmeta pedagogs izanalizē skolēnu sasniegumus un rezultātus

izskata Metodiskajās komisijās;

13.3. mācību gada beigās valsts pārbaudes darbu rezultātus un to analīzi izskata Pedagoģiskās

padomes sēdē.

14. Papildus jautājumi:

14.1. izglītojamajam ir tiesības apmeklēt individuālā darba stundas katrā mācību priekšmetā, 

ja skolēns mācību nodarbības kavējis neattaisnoti vai traucējis mācību darbu stundā, skolotājs

var atteikties konsultēt viņu ārpus stundu laika;

14.2. mācību stundu kavējumi nedod tiesības izglītojamajam izvairīties no starpvērtējumu

saņemšanas un noslēguma pārbaudes darbu pildīšanas.

14.3. iespēju apstrīdēt iegūto vērtējumu (pārbaudes darbos, semestrī),

izglītojamiem un viņu vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības vienas nedēļas laikā pēc vērtējuma

izlikšanas iesniegt oficiālu, pamatotu rakstisku pieprasījumu vērtējuma pārskatīšanai. Ja

apelācija saistās ar pārbaudes darbu, tad jāpievieno izpildītais un novērtētais pārbaudes darbs.

Apelācijas pieprasījums skolas vadībai jāizskata nedēļas laikā un par tās rezultātiem trīs dienu

laikā rakstiski jāinformē apelācijas iesniedzējs.

15. Vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2017 .gada 19. decembri.

16. Grozījumus vērtēšanas kārtībā var izdarīt pēc:

16.1. Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā;

16.2. Skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.

17. Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tās rezultātos

ieinteresētās personas: skolotāji, skolēni, vecāki(aizbildņi). To var izdarīt individuāli, grupās vai

kolektīvi.

18. Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā, motivējot visu izmaiņu nepieciešamību.

19. Grozījumus vērtēšanas kārtībā apstiprina skolas direktore un ar tiem tiek

iepazīstināti skolotāji, skolēni un vecāki.

20. 2013.gada 30.augusta  „Bauskas  novada Mežotnes pamatskolas skolēnu

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” anulēta.

Skolas direktore:                                          Daina Lapkovska