Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

                                                                                      

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

 Izdota saskaņā ar IL 32.un 35. pantu 2013.gada 6. augusta  

Latvijas Republikas Ministru kabineta   noteikumiem

  Nr.530 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību

priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 4.un 5..pantu,

Skolas nolikumu.

                                                           

  1.Vispārīgie jautājumi.

 1.1Vērtēšanas kārtība jāievēro visiem skolas pedagogiem visos mācību priekšmetos.

 1.2.Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību nosaka izglītojamo zināšanu,                  prasmju,attieksmju,iemaņu atbilstība izglītības programmā noteiktajam mācību satura apguves līmenim,atbilstoši standarta prasībām.

1.3.Zināšanu kontrole un vērtēšana notiek sistemātiski,izmantojot dažādas vērtēšanas metodes  un paņēmienus

1.4.Zināšanu vērtēšanai jābūt motivētai un produktīvai,lai tā informētu par padarīto,  palīdzētu novērst trūkumus un attīstītu izglītojamo panākumus.

1.5.Vērtēšanā jāpiedalās skolotājam un izglītojamam.

1.6.Jebkurā pārbaudes darbā jārada izglītojamam iespēja apliecināt savas spējas visiem  līmeņiem atbilstošos vingrinājumos un uzdevumos.

2 .Kārtības mērķi un uzdevumi.

 2.1.Nodrošināt izglītības vērtēšanas kvalitāti Mežotnes pamatskolā, atbilstoši Valsts pamatizglītības standarta prasībām.

2.2.Motivēt izglītojamos uzlabot mācību sasniegumus.

2.3.Veicināt izglītojamo līdzatbildību par mācībām un to rezultātiem,mācot veikt  pašvērtējumu.

3.Vērtēšanas sistēma, struktūra un veidi.

3.1. Vērtēšanas sistēma:

1.klasē –vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos. Tas ir īss mutisks vai rakstisks  vērtējums par izglītojamo mācību darbību ,mācību stilu, sadarbības prasmēm.

2.-3,.klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos ,izņemot latviešu valodu un matemātiku ,kur vērtē10 ballu skalā.

4.-9.klasēs visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā.

  Sporta stundās vērtēšana notiek pēc punktu sistēmas.

Ierakstu „n/v”” izglītojamais ikdienas darbā iegūst;

ja atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu,

piedalās mācību priekšmetu stundā, bet nenodod darbu,

nodod darbu, kurš nav veikts, vai neatbilst nevienam vērtējuma līmenis ( nav nopelnīts   

neviens punkts)

Ierakstu „a”(atbrīvots) tiek lietots, ja izglītojamais piedalās mācību procesā, taču veselības

problēmu dēļ uz ilgāku laiku ar ārsta izsniegtu izziņu ir atbrīvots no uzdevumu veikšanas.

3.2.Vērtēšanas formas:

Ievadvērtēšana- notiek pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot skolēna zināšanu un prasmju apguves līmeni.

Vērtēšana notiek aprakstoši, ierakstot- i vai ni, vai skolēns, veicot pašvērtējumu pēc skolotāja dotajiem kritērijiem.

Kārtējā vērtēšana – notiek mācību procesa laikā, izglītojamo mācību sasniegumu konstatēšanai un mācību procesa norises izzināšanai.Vērtējumu atspoguļo ar i / ni,ballēs no 1-10 ,vai izglītojamā pašvērtējums pēc skolotāja dotajiem kritērijiem.

Robežvērtēšana- nosakot izglītojamā sasniegumus pirms noslēguma vērtēšanas. Vērtējumu atspoguļo ar i /ni, vai arī tas var būt izglītojamā pašvērtējums.  

 Noslēguma vērtēšana- notiek mācību kursa vai tēmas beigās Tā parāda ,kā tiek īstenotas   mācību priekšmeta standarta prasības. Vērtēšana notiek 10 ballu skalā.

3.3 10 ballu skalā ieteicamā vērtēšana.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.00

11.00

21.00

32.00

47.00

59.00

69.00

77.00

85.00

95.00

  4.Vērtēšana ar ieskaitīts / neieskaitīts

  4.1. ieskaitīs- izpildīts 40% no darbā paredzēto punktu skaita.

   neieskaitīts- izpildīts mazāk kā 40% no punktu skaita darbā.

   Sākumskolā

Vēl jāmācās ( - )

Daļēji apgūts ( / )

Apgūts ( + )

0.00

30.00

60.00

Vērtējumu i/ni ņem vērā, nosakot izglītojamā semestra vai gada vērtējumu. Tas var ietekmēt vērtējumu vienas balles robežās.

5.Vērtēšanas biežums.

    5.1.Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri.

        Stundu skaits nedēļā-                                         1           2             3-4           5-6

        Vērtējumu skaits semestrī -                               3-4       5-6          7-8           9-10

        Minimālais pārbaudes darbu skaits semestrī -      2          2-3          3-4           5-6

6. Skolotāja pienākumi un tiesības:

   6.1.Regulāri apkopot informāciju par:

         starpvērtējuma, semestra un gada mācību sasniegumiem,  noslēguma pārbaudes darbu rezultātiem.

   6.2.Ievērot pārbaudes darbu grafiku.

        Vienā dienā katrai klasei nedrīkst būt vairāk par vienu pārbaudījumu.

        Pamatota izmaiņas minētajā grafikā var tikt izdarītas tikai pēc vienošanās ar izglītojamiem un saskaņošanas ar direktora vietnieci izglītības jomā;

    6.3.Vērtēšanā izmantot daudzveidīgas vērtēšanas formas.

   6.4.Pārbaudes darbā izvirzīt mērķi un noteikt vērtēšanas kritērijus, ar kuriem  iepazīstināt izglītojamos.

6.5.Ja skolotājs kļūdījies ierakstā, tad izlabo kļūdaino ierakstu.

6.6.Pārbaudes darba vērtējumu izglītojamais drīkst uzlabot divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba . Ja, pārrakstot darbu, izglītojamais iegūst augstāku vērtējumu kā darbā, tad, izliekot semestra vērtējumu, tiek ņemts vērā tikai pārrakstītā darba vērtējums.

      Skolēnu iegūtie vērtējumi tiek izlikti e-žurnālā;

      mutiska pārbaudījuma veikšana-tajā pašā dienā,

      par rakstiska pārbaudījuma veikšanu- 3 darba dienu laikā pēc pārbaudījuma norises,

      par apjomīgu rakstisku ( domrakstu, projektu u.c.)- nedēļas laikā pēc darbu nodošanas.

6.7Izstrādāt vērtēšanas kritērijus savā mācību priekšmetā, kuri atbilst standarta un programmas prasībām, un nav pretrunā ar pieņemto vērtēšanas kārtību.

6.8.Skolotājam ikdienas rakstu darbus vērtēt ar i/ni. Par lielāku apjoma rakstu darbiem var izlikt vērtējumu ballēs.

6.9.Katra semestra rakstu darbu kopvērtējumu ņem vērā izliekot semestra vērtējumu.

6.10.Ja izglītojamais apmeklē olimpiādes, skates, konkursus, viņam gada vērtējumu var paaugstināt pēc skolotāja ieskatiem.

6.11.Izglītojamā zināšanas nedrīkst vērtēt par disciplīnas pārkāpumiem.

6.12.Vērtēšanu nedrīkst iespaidot vērtētāju aizspriedumi.

7.Izglītojamo pienākumi un tiesības.

7.1.Veikt pašvērtējumu.

7.2.Izteikt pamatotu viedokli un priekšlikumus par darba vērtēšanu.

7.3.Uzklausīt skolotāju.

7.4.Uzlabot mācību sasniegumus divu nedēļu laikā pēc darba uzrakstīšanas.

7.5.Slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, nerakstīto pārbaudes darbu var pārrakstīt divu nedēļu laikā, ilgstošas slimības dēļ-viena mēneša laikā.

7.6.Apmeklēt individuālās konsultācijas pie skolotājiem pēc grafika, vai vienojoties ar skolotāju.

   8.Vērtēšanas lietvedība.

 8.1.Pārbaudes darbu vērtējumu, mācību priekšmeta skolotājs ieraksta e- žurnālā, dienasgrāmatā, sekmju izrakstos.

8.2.Skolotājs pārbaudes darbus uzkrāj pašreizējo mācību gadu.

8.3.Semestra beigās un gada beigās izglītojamais saņem liecību, kurā ierakstīts attiecīgs vērtējums.

 9.Mājas darbu nosacījumi.

 9.1.Visiem mājas darbu uzdevumiem jābūt pabeigtiem.

9.2. Mājas darbam jābūt akurāti un glīti izpildītam.

9.3. Mājas darbam jābūt izpildītam laikā ( skolotājs tiesīgs darba izpildei dot papildlaikam)..

9.4Mājas darbi tiek vērtēti –ar i, ja darbs izpildīts 50%, bet ni, ja darbs izpildīts mazāk par 50%.

9.5. Radošie darbi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā un vērtējums tiek izlikts žurnālā.

9.6. Mājas darbs var ietekmēt semestra atzīmi.

 10.Grozījumi mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā.

10.1.Grozījumus var izdarīt atbilstoši izmaiņām  Ministru kabineta noteikumos.

10.2.Grozījumi jāapspriež pedagoģiskās padomes sēdē.

Pieņemta un apstiprināta pedagoģiskās padomes sēdē 28.05.2008.

Ar grozījumiem, kas izdarīti pedagoģiskās padomes sēdē 29.08.2011

Ar grozījumiem, kas izdarīti pedagoģiskās padomes sēdē 30.08.2013

Direktores vietniece izglītības jomā:R.Trakima