Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

/docs/380/V__rt____anas_k__rt__ba.docx                                                                                      

 

Bauskas novada Mežotnes pamatskolas

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 

Vērtēšanas kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta

2013.gada 6.augusta noteikumiem 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468

"Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" un Latvijas Republikas

Izglītības likuma 35.pantu.

1. Dokuments izstrādāts, lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju vērtēšanai kā

neatņemamai izglītošanās procesa sastāvdaļai izglītības programmās: kodi

21011111, 21015611,21015511

2. Dokumenta uzdevumi ir:

2.1.atvieglot darbu ar normatīvajiem dokumentiem vērtēšanas jomā,

akcentējot būtiskākās valstiskās prasības;

2.2.sistematizēt skolā pieņemtos lēmumus, rīkojumus, metodiskos ieteikumus,

vērtējot skolēnu sasniegumus konkrētu izglītības programmu apguvē;

2.3.informēt audzēkņus un vecākus par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas

kārtību valstī un skolā.

3. Dokuments adresēts skolas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem.

4. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildītāji ir skolas skolotāji,

skolēni un skolas Pedagoģiskā padome. Iepazīstina ar vecāku padomi.

5. Izstrādājot mācību priekšmetu tematiskos plānus, skolotāji tajās norāda vērtēšanas

formas un metodiskos paņēmienus, atbilstoši MK noteikumiem Nr.468

6. Minimālais vērtējumu skaits mācību priekšmetos tiek noteikts atbilstoši

mācību stundu skaitam nedēļā.

7. Skolas administrācija:

7.1.Katra semestra sākumā veido skolā vienotu pārbaudes darbu grafiku, kas

atrodas skolēniem, vecākiem un skolotājiem pieejamā vietā. Pārbaudes

darbu plānojumā-grafikā tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstošie

pārbaudes darbi. Vienā dienā katrai klasei nedrīkst būt vairāk par vienu

pārbaudes darbu. Pamatotas izmaiņas minētajā plānā-grafikā var tikt

izdarītas tikai pēc to saskaņošanas ar skolēniem un skolas administrāciju.

7.2.Par pārbaudes darbu plāna-grafika esamību un izmantošanas iespējām

informē vecākus.

8. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti:

8.1.izmantojot aprakstošās vērtēšanas daudzveidīgos

paņēmienus;

8.2.organizējot konkrētu zināšanu, prasmju un iemaņu novērtējumu ar „i” un

„ni”, kad tiek pārbaudīti mācību satura apguves atsevišķi komponenti un

pārbaudes darbs nav veidots atbilstoši visiem trīs izziņas līmeņiem, ieskaitīts”-izpildīts 40% no

darbā paredzēto punktu skaita, “neieskaitīts” izpildīts mazāk kā 40% no punktu skaita darbā;

8.3.atsevišķiem skolēniem izliekot ikdienā vērtējumus ballēs par papildus

veiktu, nozīmīgu darbu; ja skolēns apmeklē mācību priekšmetu olimpiādes, skates, konkursus

skolotājs ir tiesīgs ielikt vērtējumu ballēs;

8.4.organizējot ieskaites, tematiskos, apkopojošos un nobeiguma pārbaudes

darbus;

8.5.summējot ilgākā laika periodā skolēnu sasniegumus;

8.6.pamatojoties uz skolēnu veiktajiem pašvērtējumiem un savstarpējiem

vērtējumiem.

9. Mācību sasniegumus pārbaudes darbos (tematiskajos, apkopojošajos,

nobeiguma) semestrī un gadā vērtē 10 ballu skalā.

10. Vērtējot 10 ballu skalā, tiek noteikts:

10.1. mācību satura apguves apjoms un kvalitāte,

10.2. prasmes un iemaņas,

10.3. attieksmes,

10.4. mācību sasniegumu dinamika.

11. Veicot pārbaudes darba uzdevumu izpildes novērtējumu, skolotājs summē

visus pozitīvos sasniegumus atbilstoši uzdevumu kritērijiem un vērtējumu

izliek atbilstoši šādam darba izpildes apjomam:

10 balles 98-100%

9 balles 88-97%

8 balles 80-87%

7 balles 69-79%

6 balles 60-68%

5 balles 46-59%

4 balles 30-45%

3 balles 18-29%

2 balles 9-17%

1 balle 1-8%

 Pedagogs ir tiesīgs procentus mainīt atbilstoši izveidotajam pārbaudes darbam,

 informējot izglītojamos.

12. Iepriekš plānotie pārbaudes darbi (10 ballu sistēmā) ir jāpilda visiem

izglītojamajiem. Pēc mācību priekšmeta skolotāja ieskatiem izglītojamie

atsevišķos gadījumos ir atbrīvojami no pārbaudes darba, ierakstot e-klases

žurnālā “a”.

13. Skolēniem obligāti ir jāveic plānotie pārbaudes darbi. Ja skolēns nav veicis

pārbaudes darbu (nav bijis mācību stundā), tad viņam 2 nedēļu laikā (pēc

mācību uzsākšanas) ir jāveic līdzvērtīgs darbs.

14. Semestra pagarinājums, atliekot vērtējuma(u) izlikšanu semestrī, var tikt

noteikts ar direktores rīkojumu konkrētam skolēnam līdz vienam mēnesim. Par

pamatu rīkojumam var būt tikai vecāku iesniegums kopā ar dokumentālu

apliecinājumu par viņa bērna objektīvi kavētām mācību stundām. Semestra

pagarinājuma laikā jāapmeklē skolotāja noteiktās konsultācijas un jānokārto

visi plānotie un organizētie pārbaudes darbi.

15. Ja skolēns nav piedalījies pārbaudes darbā (nav bijis skolā, stundā), e-klases

žurnālā tiek fiksēts „n” .

16. Par vērtējuma uzlabošanas konkrētu laiku skolēns vienojas ar skolotāju, bet tas

nevar būt ilgāks par 2 nedēļām pēc iepriekšējā vērtējuma uzzināšanas.

17. Skolotājam vērtējums par rakstisko pārbaudes darbu skolēniem jāpaziņo nedēļas laikā un

tūlīt arī jāfiksē e-klases žurnālā.

18. Uzlaboto pārbaudes darba vērtējumu fiksē e-klases žurnāla pārbaudes darbam

paredzētajā ailē, kurš aizstāj iepriekšējo.

19. Ja skolēns ir piedalījies mācību stundā, bet darbu nav nodevis vai arī tas

izpildīts neatbilstoši vērtējuma iegūšanai, tad viņš saņem skolotāja atzinumu nav

vērtējuma- „n/v”, kas tiek ņemts vērā, izliekot semestra vērtējumu.

20. Ja skolotājs uzdod mājas darbus, tad tie obligāti jāieraksta e-klases žurnālā.

Mājas darbi tiek vērtēti ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Par lielāka apjoma rakstu darbiem var

izlikt vērtējumu ballēs.

21. Skolu un klasi skolēns nevar pabeigt, ja kādā priekšmetā nav saņemts

vērtējums.

22. Izliekot vērtējumu semestrī, skolotājs vadās pēc saistošajiem Ministru

kabineta noteikumiem, ja skolēns piedalījies mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs

tad vērtējumu var paaugstināt pēc skolotāja ieskatiem. Vērtē ņemot vērā arī ierakstus „n/v”,

kuri reāli pazemina vērtējumu semestrī, un mājas darbu kvalitāti atbilstoši šīs kārtības

20.punktam.

23. Semestra un gada vērtējumi netiek uzlaboti, izņemot gadījumus, kad saņemts

nepietiekams vērtējums gadā. Šādos gadījumos skolēnam tiek noteikts

pagarinātais mācību gads.

24. Vecākus informē par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

25. Jebkurš vecāks var sekot līdzi sava bērna ikdienas sasniegumiem.

26. Par katru mēnesi vecāki saņem izdrukas no e-klases žurnāla par savu bērnu

mācību sasniegumiem, pirms rudens un pavasara brīvdienām- starpliecības,

pirms ziemas un vasaras brīvlaika-liecības.

27. Skolas administrācija skolotājiem nodrošina:

27.1. aktuālu informāciju,

27.2. metodiskos pasākumus profesionālās kvalifikācijas pilnveidei,

27.3. individuālās konsultācijas.

28. Skolas administrācija skolēniem nodrošina:

28.1. mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības dokumenta pieejamību un

skaidrojumu,

28.2. objektīva vērtējuma ieguvi,

28.3. iespēju apstrīdēt iegūto vērtējumu (pārbaudes darbos, semestrī).

Skolēniem un viņu vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības vienas nedēļas laikā

pēc vērtējuma izlikšanas iesniegt oficiālu, pamatotu rakstisku pieprasījumu

vērtējuma pārskatīšanai. Ja apelācija saistās ar pārbaudes darbu, tad

jāpievieno izpildītais un novērtētais pārbaudes darbs. Apelācijas

pieprasījums skolas vadībai jāizskata nedēļas laikā un par tās rezultātiem

trīs dienu laikā rakstiski jāinformē apelācijas iesniedzējs.

29. Vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2017  .gada 19.decembri.

30. Grozījumus vērtēšanas kārtībā var izdarīt pēc:

30.1. Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas

sistēmā,

30.2. Skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.

31. Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tās

rezultātos ieinteresētās personas: skolotāji, skolēni, vecāki(aizbildņi). To var

izdarīt individuāli, grupās vai kolektīvi.

32. Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā, motivējot visu izmaiņu nepieciešamību.

33. Grozījumus vērtēšanas kārtībā apstiprina skolas direktore un ar tiem tiek

iepazīstināti skolotāji, skolēni un vecāki.

34. 2013.gada 30.augusta  „Bauskas  novada Mežotnes pamatskolas skolēnu

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” anulēta.

Skolas direktore:                                                                     D.Lapkovska