Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Kārtība, kadā organizējama projektu nedēļa

Mežotnē,   28.05.2008.

Kārtība, kādā organizējama projektu nedēļa.

Izdots saskaņā ar  Vispārējās izglītības likuma 4. pantu

Mežotnē

 

               I.      Vispārīgie jautājumi

  1. Mežotnes  pamatskolas (turpmāk tekstā - skolas) izstrādātais dokuments paredzēts, lai nodrošinātu skolas vienotu pieeju projekta nedēļas , dienu organizēšanai .

2. Dokumenta uzdevums ir:

2.1. atvieglot darbu ar normatīvajiem dokumentiem;

2.2. atvieglotu projekta nedēļas, dienu sagatavošanas darbus;

2.3. veidot izpratni par projekta nedēļas, dienu nozīmi skolas darbā.

3. Dokuments adresēts skolas pedagogiem un 1.-9.kl. izglītojamiem.

4. Projektu nedēļa, dienas - mācību darba organizācijas forma.

5. Projektu nedēļa, dienas notiek no 3-5 dienas nedēļā.

6. Projekts - noteiktā loģiskā formā dokumentēta izvērsta ideja, nodoms, plāns.

7. Projekta darbs skolā - viens no mācīšanās veidiem vai īpaša veida mācību darbs, kura izstrādāšanai nepieciešams noteikts laika posms konkrēta rezultāta iegūšanai.

8. Projektu darbs ir viena no mācību metodēm, kura veido radošas darbības pieredzi.

9. Projektu darbs ir patstāvīgs darbs, kura procesā izglītojamie patstāvīgi izstrādā kādu  ideju (nodomu, plānu), apgūst kādu tēmu, vāc materiālus un pētījuma rezultātus apkopo referātā, stendā, materiālu kopā, albumā u.tml

 

II      Projektu nedēļas, dienu mērķis un uzdevumi

  12. Mērķis - iemācīt izglītojamiem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes.

13. Uzdevumi:

13.1.    radīt vidi, kurā veidojas izglītojamo projektēšanas prasmes un iemaņas;

13.2.    attīstīt izglītojamo radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes;

13.3.    veido motivāciju un izglītojamo atbilstošu vērtības izjūtu, jo projektā tiek ietverta katra  darbība, viņa pieredze, domas un intereses.

14. Sasniedzamais rezultāts:

14.1.    dot padarīta darba izjūtu, jo šo darbu veicot, katrs izglītojamais var strādāt atbilstoši saviem mācību sasniegumiem, spējām un ātrumam.

                                              III.     Projektu tematika

  15. Projektu tematika var būt ļoti daudzveidīga. Vēlams, lai  izvēlētos tēmas, kas būtu interesantas  izglītojamiem un kuras ir aktuālas mūsdienu sabiedrībai.

16. Skolas pedagogi var vienoties par vienu kopēju skolas tēmu konkrētajam mācību gadam.

IV. Projektu prezentācija

17. Katra projekta grupa pirms projekta aizstāvēšanas aizpilda un iesniedz direktora vietniecei mācību darbā projekta kārtības rulli un pašvērtējuma anketas.

18.. Prezentācijā jāinformē klātesošos par sava darba rezultātiem un jāaizstāv savs darbs, t.i., saistoši, jāiepazīstina ar savu projektu: mērķi, norisi, galarezultātu. Projekta izklāsta forma - brīva (priekšlasījums, demonstrējums, dzeja, deja, dziesma, etīde, u.c.).

19. Lai veicinātu izglītojamo motivāciju un izjustu gandarījuma sajūtu par kopīgi veikto darbu, projekta darba rezultātus izlikt vispārējai apskatei.

V.      Izvērtēšana

20. Projekta darbu pašvērtējumu veic katrs projekta dalībnieks savā grupā (klasē).

21. Izglītojamo prasmju un iemaņu novērtējumu 10 ballu sistēmā (vērtējums jāliek liecībā) veic projekta vadītājs.

Mežotnes pamatskolas direktore:                                           (D.Lapkovska)